MASTİTİS KONTROL PROGRAMI

1.Uygun sağım yöntemlerinin uygulanması

 • Sağım öncesi memeler hazırlanmalı, uygun sağım yöntemi uygulanmalı, sağım öcesi ve sonrası teat-dipping, stresten uzak sağım, mastitis yönünden memenin ve ön sütün muayenesi, sağım ekipmanlarının yeterli temizlik ve dezenfeksiyonu

2.Sağım mak.uygun kullanımı ve bakımı

 • Sağım sistemi uygun şekilde kurulmalı, ekipmanların bakımı, günlük kontrolleri, düzenli servis hizmetleri, sağım sisteminin teknik ve ekonomik analizleri yapılmalıdır

3.Kuru dönem tedavi yöntemi

 • Yeni enfeksiyonlar ve mevcut enfeksiyonların eliminasyonu yönünden ideal bir dönemdir

4.Laktasyon döneminde mastitisin uygun sağıtımı

 • Laktasyon döneminde klinik ve subklinik enfeksiyonlar uygun tedavi yöntemleriyle zaman geçirmeden tedavi edilmelidirler

5.Kronik enfekte ineklerin sürüden uzaklaştırılması

 • Kontagiyöz mikroorganizmalara bağlı kalıcı enfeksiyonların sürü bazında eliminasyonu sadece enfekte ineklerin ayrılması ile sağlanabilir.

6.Kayıtların düzenli şekilde tutulması

 • Klinik olgular ve sağaltım protokolleri ile ilaç rezidüleri için gereken bekleme sürelerinin izlenmesi amacı ile etkin bir sistem kurulmalıdır

7.İyi bir çevre yönetimi ve barınma koşullarının sağlanması

 • Ahır ve padokların temiz kuru olması, fekal kontaminasyonun en aza indirgenmesi, yeterli havalandırma, hayvanların uygun yoğunlukta yerleştirilmesi

8.Meme sağlık durumunun izlenmesi

 • İneklerin bireysel olarak izlenmesi, (1 yıl içinde 1 lobda en az 4 nüks olursa sürüden uzaklaştırma ya da kuru dönem tedavisi)
 • Sürü durumunun izlenmesi ile mastitis insidansı gözlenir
 • Kayıtların izlenmesi vet.hek ve bakıcıları motive eder
 • Sorunu oluşturan mikroorganizmaların epidemiyolojisi hakkında bilgi verir

9.Meme sağlığı kontrol programının periyodik olarak denetlenmesi

 • İşletme ve bölgesel hedeflerin belirlenmesi

10.Çevresel faktörler

 • Barındırma sistemi,besleme programı, iklim koşulları vb.faktörler sürüye özgü düşünülmelidir.
 • Mastitis Kontrol Programında Hedefler Ne Olmalıdır?
 • Mastitisin tamamen eradike edilmesi olanaksızdır, ancak en düşük seviyede tutulabilir.
 • İyi bir sütçü sürüde uygulanan mastitis kontrol programının amaçladığı hedefler;
 • Tank sütü SHS,ml.de 250.000’nin altında,
 • Klinik mastitis, 3/10inek/yıl’dan düşük,
 • Enfekte meme lobu oranı % 10’dan düşük olmalı
 • Mikrobiyolojik kontrollerde sürüden Str. agalactiae izole edimemeli
 • Her gün klinik mastitis nedeniyle sağım düzeni dışında bırakılan hayvanların sürü içindeki oranı % 5’ten fazla olmamalıdır.
 • Laktasyondaki bir sürüde klinik mastitis olgularının oranı her ay % 1 azaltılmalı
 • Mastitis nedeniyle sürüden ayrılan ineklerin oranı yıllık % 3’ü geçmemeli
 • Mastitise bağlı ölümlerin oranı yılda % 1’i geçmemelidir.
 • Daha az mastitis olgusu
 • Daha az süt kaybı
 • Daha az ilaç kullanımı
 • Daha az iş gücü
 • Veteriner hekim hizmetleri için daha az harcama ile;

Mastitis Kontrol Programı için harcanılan her 1 lira 5 YTL olarak geri döner.

Leave a reply